Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Studio Flow gezinszorg, gevestigd in Tilburg, is opgericht door Eliza Smits en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70929785. Studio Flow richt de aandacht op bijzondere kinderen en mama’s (to be).
Studio Flow is tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen gesloten. In overleg waarbij het belang van het kind vooropgesteld wordt, kijken wij samen naar mogelijkheden binnen de desbetreffende schoolvakantie.
Studio Flow handteerd een privacy beleid in overeenstemming met de AVG.
Studio Flow is verplicht melding te maken bij Veilig Thuis van vermoedens van geweld en mishandeling van het kind.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met studio Flow gezinszorg en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Studio Flow gezinszorg kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

3. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, de voor jou of jouw kind gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk per e-mail of telefonisch. Tijdens een ontmoeting zal studio Flow de telefoon niet opnemen, spreek dan altijd het afmeldingsbericht in op de voicemail.

4. Tarieven
Het is aan te bevelen dat je op de hoogte bent van de kosten deze zijn terug te vinden op de website www.studioflow.nl klik hier voor tarieven. Het coaching traject wordt voor ieder persoonlijk op maat gemaakt. Dit omvat alle coaching afspraken en sessies, de coaching overeenkomst, BTW 21%, materiaal gebruik, (welkom-)cadeautjes, tussentijdsmail-en/of telefonisch contact, verslagen (indien gewenst), advies en tips, indien noodzakelijk samenwerking met andere professionals e/o een bezoek aan school. Een uitloop van 2 sessies valt onder het afgesproken traject. Indien gewenst dat het kind langer zorg krijgt zal de situatie opnieuw bekeken worden en wordt er een nieuw trajectvoorstel gemaakt en afgesloten.

Wanneer je besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het ontmoetingsgesprek aan u gefactureerd worden.
* Voor reiskosten geld een tarief van € 0,20 per km

5. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvang je voorafgaand aan het traject een factuur.
De betaling van de factuur dient binnen 2 weken voorafgaand aan de start van het traject betaald te zijn. Het bedrag kan worden overgemaakt aan: Studio Flow gezinszorg, IBAN: NL61KNAB0257251537. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van studio Flow gezinszorg een betalingsherinnering. Indien de factuur niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan wordt voldaan, dan is studio Flow gezinszorg gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van studio Flow gezinszorg, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op je hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor jouw rekening. Bij een betalingsachterstand is studio Flow gezinszorg gerechtigd het verdere verloop van het traject op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt studio Flow gezinszorg je eerst aan om contact op te nemen met de eigen huisarts. De aandacht van studio Flow gezinszorg is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen, kleine stappen vooruit zijn al heel waardevol. Studio Flow gezinszorg sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door studio Flow gezinszorg.

7. Vertrouwelijkheid
Studio Flow gezinszorg verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessie, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden, in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
Studio Flow gezinszorg maakt deze afspraak ook met het kind. Alles wat tijdens de sessie besproken wordt blijft geheim. Indien studio Flow gezinszorg het noodzakelijk acht ouder(s)/ verzorger(s) van het besprokene op de hoogte te brengen wordt dit voorafgaand besproken met het kind.

9. Observatie en verslag
Het komt niet vaak voor maar op verzoek van de ouder/opvoeder van het kind wil studio Flow gezinszorg een bezoek brengen aan school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd. Op verzoek kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gestuurd. Dit verslag wordt door studio Flow gezinszorg opgemaakt. De besteedde tijd wordt gefactureerd.

10. De sessie
Er is geen officiële wachtruimte bij studio Flow gezinszorg. Dit betekent dat de ouder/opvoeder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.
De ouder/opvoeder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.
Winkelcentrum Heyhoef ligt in de nabije omgeving met div. supermarkten en eetgelegenheden tevens is er een restaurantje vlakbij: http://www.dekievitshoeve.nl/ waar u ter overbrugging terecht kunt. Op een paar minuutjes loopafstand loopt u een groot park in uitermate geschikt ter overbrugging bij lekker weer.

Met het ondertekenen van de trajectovereenkomst geeft de ouder/ opvoeder toestemming voor coaching buiten in het park/ de natuur of een andere op dat moment geschikte plaats. Met het ondertekenen teken je voor akkoord en bekendheid met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van studio Flow.

Klachtenprocedure
Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om jouw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat je toch een klacht hebt. Wanneer jouw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door jullie als ouders/opvoeders.
Wanneer je jouw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor jou en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.
Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kun je, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. Je kunt de situatie met haar bespreken. Je kunt met haar de weg bepalen welke je wilt inslaan in het afhandelen van jouw klacht.
Je kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat je een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als je streeft naar een oplossing kan zij voor je bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan jou ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert jou en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met jou uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris: mevrouw L. de Boon
telefoonnummer: 06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl